ROOM2PLAY DISTRIBUTION – NÆRMESTE FORHANDLER OPLYSES PÅ TELEFON 70 20 88 56
Ansøg om forhandler login (B2B)

Salgs- og Leveringsbetingelser

 

1. SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER
1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer fra ROOM2PLAY ApS, herefter R2P, medmindre andet er skriftligt aftalt og accepteret af begge parter.
1.2 Kunden skal tiltræde disse salgs- og leveringsbetingelser ved afgivelse af første ordre hos R2P. Ved underskrift skal Kunden endvidere angive navn og stilling på de personer hos Kunden, som er bemyndiget til at afgive ordrer til R2P.

2. ORDRER OG TILBUD
2.1 Ordrer afgivet af Kunden er som udgangspunkt bindende.
2.2 Ønsker Kunden at annullere en ordre, bedes Kunden hurtigst muligt kontakte R2P. Ordrer på over 10.000 DKK, vil blive pålagt et administrationsgebyr på 10 % af ordrens pålydende såfremt ordren annulleres efter ordren er bekræftet af R2P. Såfremt ordren er afsendt på annulleringstidspunktet, vil køber yderligere skulle afholde samtlige fragtomkostninger i forbindelse hermed. Specialbestillinger, som bestilles fra producenten på anmodning af Kunden, kan ikke annulleres.
2.3 Ved uoverensstemmelser mellem en ordre og den efterfølgende modtagne ordrebekræftelse, vil ordrebekræftelsen være gældende. 2.4 Alle tilbud afgivet af R2P, der ikke angiver en særlig acceptfrist, bortfalder, såfremt accept ikke er kommet frem til R2P senest 2 uger fra tilbuddets dato.

3. PRIS, LEVERING OG FORSINKELSE
3.1 Alle priser er ekskl. moms og fremgår af den, på tidspunktet for ordrebekræftelsen, gældende prisliste. R2P forbeholder sig ret til at ændre priserne uden forudgående varsel.
3.2 Uanset pkt. 3.1 er Kunden forpligtet til, indtil levering af en ordre, at acceptere ændringerne i prisen som følge af forøgede omkostninger for R2P på grund af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, fragt og lignende vedrørende den pågældende ordre.
3.3 Fragtprisen i Danmark (undtaget er Grønland, Færøerne og andre øer med forhøjede fragtpriser) er 75 DKK per karton (max. 30 kg) for alle ordrer under 6.500 DKK ekskl. moms eller delordrer under 1.500 DKK ekskl. moms.
3.4 Ordrer af en værdi på minimum 6.500 DKK ekskl. moms eller delordrer af en værdi på minimum 1.500 DKK ekskl. moms leveres fragtfrit i Danmark (undtaget er Grønland, Færøerne og andre øer med forhøjede fragtpriser). Kunden overtager risikoen for varerne ved overgivelse til første fragtfører i overensstemmelse med købelovens § 63, stk. 2.
3.5 Leveringstidspunkt fremgår, såfremt aftalt, af ordrebekræftelsen. Medmindre andet aftales, anses en udskydelse af leveringstiden med 2 uger på grund af R2P’s forhold, i enhver henseende som rettidig levering, således at Kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelse overfor R2P.
3.6 Midlertidigt miljø-, olie- og emballagegebyr 29 DKK
Grundet de stadigt stigende råvarepriser, ser vi os desværre nødsaget til at indføre et midlertidigt gebyr for at dække en lille del af vores øgede omkostninger.

4. BETALINGSBETINGELSER
4.1 Betaling skal ske i danske kroner (DKK) og betalingsbetingelserne er kontant eller 14 dage netto fra fakturadato. R2P forholder sig ret til at kræve forudbetaling. Alle førstegangsordrer betales forud, enten kontant eller ved faktura.
4.2 Ved betaling efter forfaldsdatoen er R2P berettiget til at beregne renter af det skyldige beløb med 1,5 % pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på 100 DKK og kompensationsgebyr på 310 DKK per ikke betalt faktura (jf. rentelovens § 9a og 9a stk 4).
4.3 Kunden er ikke berettiget til at modregne modkrav mod R2P ved betaling af skyldigt beløb, som ikke er skriftligt accepteret af R2P, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Room2Play forbeholder sig ejendomsretten over de leverede varer, indtil hele ordresummen er betalt.

5. MANGLER, REKLAMATION OG RETURNERING
5.1 Ved levering skal Kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det leverede som ordentlig forretningsbrug kræver.
5.2 Hvis Kunden vil påberåbe sig en mangel, skal Kunden straks efter manglen er eller burde være opdaget, og senest 5 dage efter levering for mangler som Kunden burde have opdaget ved en undersøgelse efter pkt. 5.1, give R2P meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt Kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen, og Kunden ikke reklamerer som anført, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende.
5.3 R2P vælger frit om afhjælpning sker i form af udbedring, ombytning eller kreditering.
5.4 Returnering af varer kan alene ske efter forudgående skriftlig accept fra R2P.

6. ANSVARSBEGRÆNSNING OG PRODUKTANSVAR
6.1 R2P er alene ansvarlig for produktskade, i det omfang dette følger af de til enhver tid gældende ufravigelige regler i dansk ret.
6.2 Et eventuelt erstatningskrav over for R2P kan aldrig overstige fakturabeløbet for den vare, som kravet vedrører. R2P hæfter ikke for driftstab, avancetab som opstår som følge af forsinkelse, produktansvar, fabrikationsfejl eller mangler ved det solgte.
6.3 Følgende forhold skal betragtes som force majeure og medfører ansvarsfrihed for R2P, såfremt de forhindrer opfyldelse af en indgået ordre, eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld: enhver omstændighed, som R2P ikke er herre over, herunder f.eks. arbejdskonflikter af enhver art, brand, regeringsindgreb, krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutakursrestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandør. Begge parter er berettiget til at annullere en ordre såfremt ordren forsinkes i mere end 2 måneder som følge af force majeure.

7. LOVVALG OG VÆRNETING
7.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed.
7.2 Enhver tvist som opstår mellem Kunden og R2P skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København som første instans.